Język strony:

Tygodniowe Wczasy

Nad Morzem

Pakiety Wielkanocne

Wielkanoc 2018 w Hotelu Planeta

Pakiet Walentynkowy

Pakiet dla zakochanych

REGULAMIN HOTELOWY

 • Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 • Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 15.00, a kończy o godz. 11.00.
 • Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, poprzedzającego termin upływu najmu pokoju.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem hotelu, za kolejną dobę hotelową.
 • Recepcja nie zwraca pieniędzy w przypadku skrócenia pobytu
 • Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 • Hotel ma obowiązek zapewnić:  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu  * profesjonalną i uprzejmą obsługę  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 • Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą  * budzenie o wyznaczonej godzinie  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
 • Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Tym samym wyraża zgodę na finansową odpowiedzialność za nie wobec hotelu.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Osoby nie zameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym.
 • W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 • Zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie całego hotelu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. Nr 81, poz. 529). Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, znajdują się na zewnątrz hotelu i restauracji hotelowej. Niezastosowanie się do wyżej wymienionego zakazu rozumianego przez zapach dymu w pokoju hotelowym oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 900 złotych i zostanie doliczona do rachunku.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa.
 • Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.